REGULAMIN SERWISU NGChat.com

DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. NGChat.com – serwis znajdujący się na stronie internetowej: NGChat.com za pośrednictwem których Użytkownik może korzystać z Usług.
 2. Usługi – funkcjonalności udostępniane Użytkownikom przez NGChat.com
 3. Konto – indywidualny profil Użytkownika, zawierający dane potrzebne do świadczenia usług, stan konta oraz login i hasło umożliwiające identyfikację i indywidualny dostęp Użytkownika do Usług.
 4. Użytkownik – podmiot posiadający dostęp do Usług, będący osobą fizyczną posiadającą pełnię zdolności do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostką organizacyjną, która na mocy określonych przepisów posiada możliwość bycia podmiotem praw lub obowiązków.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin NGChat.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Właścicielem NGChat.com jest: NGChat.com Sp. z o. o., ul. Fryderyka Chopina 21, lok 49, 62-510 Konin
 2. Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z NGChat.com poprzez:

– chat umieszczony na stronie NGChat.com

przez 7 dni/24h na dobę.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 2. a) przeglądarkę internetową:
 3. b) włączoną obsługę Java Script,
 4. c) aktywny adres e-mail.
 5. Warunkiem świadczenia Usług określonych w Regulaminie jest dokonanie rejestracji w NGChat.com oraz zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie internetowej http://NGChat.com/terms-and-conditions i jest udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem umowy.

REJESTRACJA KONTO UŻYTKOWANIKA I UMOWA.

 1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie NGChat.com zawiera z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której tworzone jest Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Dla założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych:
 4. a) login,
 5. b) hasło do Konta Użytkownika,
 6. c) aktywny adres e-mail,
 7. Rejestracja dokonuje się w momencie wprowadzenia niezbędnych danych do formularza na stronie NGChat.com. Po rejestracji Użytkownik otrzymuje drogą mailową potwierdzenie a jego konto staje się aktywne.
 8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą lub bez wypowiedzenia jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika i Usługi oraz usunięciem Konta.
 9. NGChat.com może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 10. a) cel rejestracji lub sposób korzystania z Usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu;
 11. b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
 12. c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
 13. d) użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
 14. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach naruszeń Regulaminu mniejszej wagi NGChat.com może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony, nie dłuższy niż 7 dni. Zawieszenie użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z Usług. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania lub wyjaśnienia przyczyny zawieszenia.
 15. W przypadkach rażących NGChat.com może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 16. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w Koncie Użytkownika lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika w przypadku rozwiązania umowy przez wypowiedzenia.
 17. W serwisie NGChat.com mogą zakładać konta tylko osoby powyżej 13 roku życia.

USŁUGI

 1. NGChat.com oferuje Użytkownikom konto z usługą LIVE CHAT.
 2. W ramach powyższej Usługi NGChat.com udostępnia okno komunikacji między osobą odwiedzającą stronę użytkownika a agentem po stronie użytkownika.
 3. Szczegółowy opis techniczny wymagań co do prawidłowego działania usługi znajduje się w pkt. III pkt. 1 niniejszego regulaminu. Użytkownik zawierając umowę z NGChat.com oświadcza, że zna i akceptuje te warunki techniczne.
 4. Aktywacja Usługi wymaga posiadania aktywnego Konta Użytkownika. Użytkownik może dokonać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej: NGChat.com przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
 5. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne przez pierwsze 14 dni od aktywacji Usługi.
 6. Po zakończeniu powyższego okresu Usługa staje się płatna na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania z 10 dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od kolejnego miesiąca, poprzez oznaczenie takiego faktu w serwisie NGChat.com.
 7. W okresie wypowiedzenie Usługa jest w pełni płatna. Po wypowiedzeniu umowy przez NGChat.com lub Użytkownika, cena zapłacona przez Użytkownika za okres, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy nie podlega zwrotowi.
 8. Powyższe tyczy się również rozwiązania umowy przez NGChat.com bez wypowiedzenia.
 9. Cennik płatnej Usługi oraz akceptowana waluta znajduje się tutaj NGChat.com/princing
 10. Płatności realizowane są za pomocą kart kredytowych poprzez operatora paylane (http://paylane.com/) lub PayPal.

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG.

 1. Usługa przeznaczona jest wyłącznie do użytku służbowego i komercyjnego. Użytkownik odpowiada za jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i specyfikacją techniczną.
 2. Usługa może być wykorzystywana dowolnej liczbie stron Użytkownika.
 3. Konto przypisanej jest do danego Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2 nie może on udostępniać Konta lub Usługi osobie trzeciej.
 4. NGChat.com zastrzega sobie prawo do dostępu do Kont poszczególnych Użytkowników w celach technicznych i administracyjnych i ze względów bezpieczeństwa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

 1. NGChat.com nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności za treści przetwarzane przez Użytkowników z wykorzystaniem Usługi. NGChat.com nie monitoruje w żaden sposób treści przetwarzanych przez Użytkowników z wykorzystaniem Usługi.
 2. NGChat.com] nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności za szkody na rzecz Użytkownika lub osoby trzeciej wynikłej z wykorzystania Usługi niezgodnie z ze specyfikacją techniczną lub przeznaczeniem.
 3. NGChat.com gwarantuje jakość Usług w zakresie ciągłości i dostępności, jednak nie ponosi odpowiedzialności za:
 4. a) przypadku siły wyżej;
 5. b) zaburzenia w ciągłości i dostępności oferowanych produktów i usług nie spowodowane przez com;
 6. c) działanie osób trzecich.
 7. NGChat.com nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu obcych z którymi za pośrednictwem skryptów lub wtyczek integruje się NGChat.com
 8. W przypadku błędnego działania Serwisu NGChat.com lub Serwisu Użytkownika, Użytkownik powinien natychmiast powiadomić o takim fakcie pisemnie NGChat.com wysyłając email na adres support@ngchat.com. Brak powiadomienia Użytkownika za błędne działanie jego systemu lub systemu NGChat.com zwalnia z odpowiedzialności za wszelkie ewentualne straty i utracone korzyści Użytkownika.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

 1. NGChat.com posiada pełnię praw własności intelektualnych do serwisu oraz elementów samej Usługi.
 2. NGChat.com jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z powyższych praw jedynie w zakresie i w granicach zawartej z NGChat.com umowy oraz treści niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelka ingerencja przez Użytkowników lub osoby trzecie w zakres powyższych praw jest zabroniona.

REKLAMACJE.

 1. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres mailowy support@ngchat.com
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. a) oznaczenie Użytkownika;
 4. b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, w tym dat dokonania reklamowanych czynności;
 5. c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 6. d) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. NGChat.com zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych Usług.
 2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest NGChat.com, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. NGChat.com nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym osobom. NGChat.com zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 6. NGChat.com nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jej działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej NGChat.com takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. NGChat.com zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu NGChat.com jest dokonywane na podstawie przesłania pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem danych Użytkownika.
 9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu NGChat.com jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
 10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika NGChat.com usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. NGChat.com zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu Konta Użytkownika na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby NGChat.com.
 4. NGChat.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w tym cennika Usług bez każdorazowego powiadamiania Użytkownika Użytkownik może w dowolnym czasie zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu na stronie NGChat.com. Dalsze korzystania z Usług stanowi akceptację zmienionego Regulaminu.
 5. Polityka prywatności NGChat.com znajduje się tutaj.

 

" target="_blank" class="p722c6702e6ff48dc80a74d6dfe6f719a">