Regulamin Programu Partnerskiego serwisu NGChat.com

 

 1. Wstęp
  1. Organizatorem programu partnerskiego jest NGChat.com
  2. Celem Programu Partnerskiego jest rozpowszechnianie wśród swojej grupie klientów aplikacji NGChat.com oraz zdobywanie kolejnych użytkowników.
 2. Definicje
  1. Partner – developer projektujący strony dla swoich klientów, szczególnie przy pomocy Magento, WooCommerce, Shopify i Presta lub innych systemów gdzie może być wykorzystany NGchat.com. Otrzymuje on prowizję za Klientów pochodzących i dokonujących opłaty z jego stron internetowych lub z wykorzystaniem jego kodu partnerskiego.
  2. Abonament – miesięczna lub roczna opłata za dostęp do aplikacji NGChat.com i wszystkich jej funkcji, którą Klient płaci na rzecz operatora serwisu NGChat.com z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących w Serwisie promocji i rabatów
  3. Klient – firma lub osoba fizyczna, która będąc klientem jednego z Partnerów serwisu NGChat.com korzysta z aplikacji NGChat.com
  4. Link – unikalny dla każdego Partnera odnośnik umożliwiający przechodzenie Klientów ze strony Partnera na stronę aplikacji NGChat.com oraz tworzenie statystyk przejść Klientów na podstawie których będą prowadzone rozliczenia prowizji pomiędzy serwisem NGChat.com i Partnerem.
  5. Klient płacący – Klient, który po 14-dniowym okresie bezpłatnego korzystania z aplikacji opłacił użytkowanie w kolejnym, wybranym przez siebie okresie rozliczeniowym.
  6. Okresy rozliczeniowe i rabaty – Opłata za serwis pobierana jest z góry, w okresach wybranych przez Klienta płacącego: miesięcznym lub rocznym. Prowizja wypłacana Partnerowi uwzględnia rabaty udzielone Klientowi płacącemu.
  7. Podstawa naliczania prowizji za miesiąc – kwota, która wpłynęła od 1-ego do ostatniego dnia miesiąca na konto NGChat.com (na podstawie wyciągów bankowych) od Klientów płacących.
  8. Liczba Klientów płacących w danym miesiącu – liczba Klientów płacących, którzy opłacili prawo do użytkowania serwisu NGChat.com w danym miesiącu z uwzględnieniem wpłat wniesionych za okresy rozliczeniowe dłuższe niż miesiąc.
 3. Zasady współpracy
  1. Aby rozpocząć współpracę, Partner rejestruje się na stronie partners.ngchat.com. Automatycznie zostaje dla niego wygenerowany link, który zostanie umieszczony na jego stronach internetowych.
  2. Klient dokonując rejestracji w serwisie NGChat.com z linka Partnera zostaje przypisany do danego Partnera oraz zarejestrowany w systemie partnerskim.
  3. Partner otrzymuje od Serwisu login i hasło do własnego konta w panelu administracyjnym systemu partnerskiego. Za pomocą konta Partner może śledzić statystyki przyrostu i aktywności swoich Klientów. Statystyki te zawierają takie dane jak: liczba rejestracji, wysokość wpłat od Klientów płacących dokonanych w danym miesiącu oraz wyliczenie kwoty prowizji za dany miesiąc.
  4. Serwis nie udostępnia Partnerowi danych osobowych klienta, ani wglądu w jego dokumenty sprzedażowe.
  5. Promując serwis NGChat.com Partner zobowiązuje się używać tylko i wyłącznie materiałów promocyjnych przekazanych lub zaakceptowanych przez Serwis NGChat.com. Dotyczy to zarówno opracowań graficznych (logo, baner, animacja flash, prezentacje multimedialne, itp.) jak i informacyjnych (treść oferty, zasad współpracy, artykułów merytorycznych, itp.).
  6. Niedozwolone jest promowanie serwisu NGChat.com na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.
  7. Do identyfikacji klientów używamy:
    1. Kodów partnera
    2. Cookies ważne przez 30 dni od chwili przejścia ze strony Partnera do serwisu NGChat.com
 1. W przypadku gdy Klient przejdzie z linku Partnera i dodatkowo użyje kod Partnera – wyższym priorytetem co wiąże się z przypisaniem klienta do właściwego Partnera jest kod Partnera

 

 1. Rozliczenia i płatności
  1. Za pozyskanych za pomocą swoich stron WWW Klientów, którzy po okresie próbnym staną się Klientami płacącymi Serwisu NGChat.com Partnerowi przysługuje prowizja (netto) w wysokości 20% przychodu netto z Abonamentu rzeczywiście zapłaconego przez danego Klienta płacącego.
  2. Rozliczenie z Partnerem odbywa się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient płacący opłacił Abonament na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Partnera.
  3. Minimalna kwot do wypłaty to $50

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
   • a) odmowy kandydatowi na Partnera uczestnictwa w programie partnerskim bez podania przyczyn
   • b) wykluczenia Partnera w przypadku łamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, wykluczenie takie pozbawia Partnera wszelkich roszczeń dotyczących przysługujących mu prowizji.
   • c) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
   • d) zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4. Regulaminu.
  2. W przypadku, gdy Partnerowi nie uda się pozyskać przynajmniej jednego Klienta płacącego przez okres 1 roku od dnia przystąpienia do Programu Partnerskiego, umowa wygasa.

 

" target="_blank" class="p722c6702e6ff48dc80a74d6dfe6f719a">